Procedura organizacji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 15 maja 2020 r.

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie w okresie pandemii COVID-19, dotycząca wszystkich pracowników szkoły.
 2. Celem procedury jest:
 • określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 • określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

 

 1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury:
 • Dyrektor szkoły,
 • pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.

 

 1. Do szkoły może przychodzić tylko:
 • uczeń/pracownik zdrowy,
 • uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych.
 • Przez objawy rozumie się:
  • podwyższoną temperaturę ciała,
  • ból głowy i mięśni,
  • ból gardła,
  • kaszel,
  • duszności i problemy z oddychaniem,
  • uczucie wyczerpania,
  • brak apetytu.
 • Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami chorobowymi.
 • Dopuszczalne jest wchodzenie do korytarza szkolnego w wyjątkowych sytuacjach opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m.
 • Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami/ opiekunami ucznia.

§2.

PRACA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOCZAŁKOWIE W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

I Organizacja pracy szkoły

 1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przerw międzylekcyjnych lub zajęć na boisku) oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 2. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 3. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
 4. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 5. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 6. W szatni wykorzystuje się co drugi wieszak.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub tornistrze.
 8. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 10. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej oraz w godzinach największego obciążenia w innych salach dydaktycznych.
 11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.
 12. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe są wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 13. Korzystanie z biblioteki szkolnej i świetlicy możliwe jest na określonych zasadach, które znajdują się w regulaminach biblioteki i świetlicy.
 14. Na czas epidemii nie organizuje się wycieczek i uroczystości.
 15. Ze względu na wczesne przyjazdy uczniów zajęcia będą rozpoczynały się o godz. 07:40.
 16. W czasie największego obciążenia szkoły dokonuje się podziału uczniów przebywających w świetlicy na dwie grupy – przed zajęciami: godz. 07:15-07:35.
 17. Uczniowie przyjeżdżający o godz. 07:18, pod opieką nauczycieli, będą przebywać w świetlicy szkolnej - klasy od „0” do V przy ul. Parkowej, a uczniowie klas VI-VIII przy ul. Szkolnej.
 18. Ze względu na czas obiadu po 5 lekcji, czyli w godz. 12:15-13:10 zajęcia świetlicowe będą odbywały się w wolnych salach lekcyjnych, które wcześniej zostaną zdezynfekowane.
 19. Podczas przerw nie należy gromadzić się, a w sytuacji większych skupisk należy używać maseczek i odstęp 1,5m.
 20. W klasach uczniowie mają wyznaczone stałe miejsca, nie przemieszczają się podczas przerw z wyjątkiem wyjścia na obiad i do toalety.
 21. Szatnie uczniowskie zostały zmienione. Klasa I-II zajmuje szatnię z lewej strony wejścia, a klasa III z prawej strony wejścia. Klasa IV oraz V mają wyznaczone szatnie w ściętych pomieszczeniach swoich klas. Klasa VI przy wejściu głównym, klasa VII na 2 piętrze przed wejściem do świetlicy, klasa VIII za toaletami.
 22. Uczniowie, po dezynfekcji rąk, wchodzą do szkoły: klasy VI oraz VIII wejściem głównym, klasa VII wejściem ewakuacyjnym.
 23. Dyżury nauczycieli na korytarzach wg harmonogramu, jednak pozostali nauczyciele opuszczają klasy dopiero z chwilą dzwonków na lekcję. Wyjątek stanowi przejście nauczyciela do drugiego budynku.
 24. Zajęcia wychowania fizycznego, w miarę możliwości, należy organizować na świeżym powietrzu.
 25. Sale lekcyjne należy często wietrzyć – po każdej lekcji, a w razie potrzeby i sprzyjającej pogody częściej.
 26. Testy, które nauczyciel przygotowuje na sprawdziany powinny być wcześniej wykonane aby odbyły przynajmniej dwudniową kwarantannę. Zbieranie i sprawdzanie zeszytów również podlega dwudniowej kwarantannie. Nauczyciele zbierają oraz rozdają zeszyty i testy w rękawiczkach.
 27. Na lekcjach muzyki podczas, których uczniowie śpiewają zaleca się, aby ich śpiewy odbywały się w maseczkach.
 28. Należy przekazać uczniom i ich rodzicom, aby w miarę możliwości dokonywali codziennej zmiany odzieży.
 29. Istnieje ewentualność nauki zdalnej. W takiej sytuacji nauczyciele będą ja prowadzić ze swoich klas. Na każdym nauczycielskim laptopie zostanie zainstalowany program Teams.

 

II Higiena i dezynfekcja

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu do szkoły.
 3. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. W sytuacji większych skupisk, w przestrzeniach ogólnych zaleca się noszenie maseczek.
 4. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 5. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.
 6. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
 7. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
 8. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
 10. Z sali, w której przebywają uczniowie, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 

III Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 1. W związku z bezpiecznym spożywaniem obiadów zostały ustalone dwie długie przerwy obiadowe – po 4 lekcji tj. 11:10-11:30 i po 5 lekcji tj. 12:15-12:35.
 2. Wprowadza się czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.
 3. Spożywanie śniadań przez uczniów odbywa się w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
 4. Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.
 5. Dania są wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.
 6. Firma cateringowa dostarcza posiłki w pojemnikach zbiorczych, a następnie upoważniony pracownik szkoły rozdziela je dla każdego ucznia w pojemniki jednorazowego użytku.

 

 §3.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.
 2. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce.
 3. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
 4. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.
 5. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
 6. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 7. Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci/uczniów, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie i nauczyciele.
 8. Informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.

 §4.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

I Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni:

1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej (regularne mycie rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych).

 1. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 2. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.
 3. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki.
 4. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci i uczniów.
 5. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedury bezpieczeństwa.
 6. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

II  Wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie:

 1. Odbierają dzieci i uczniów przychodzących do szkoły.
 2. Dba o to, by wchodzący do szkoły zdezynfekował ręce.
 3. Do szkoły nie wpuszczają: dzieci, uczniów z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, ucznia, pracownik pozostawia je rodzicom, a w przypadku ucznia samodzielnie przychodzącego nie wpuszcza go na teren szkoły. O tym fakcie informuje dyrektora lub osobę go zastępującą. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka, ucznia.
 5. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci, uczniów zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci i uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp
 6. Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki.
 7. Dbają o to by dzieci, uczniowie regularnie myli ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.
 8. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.
 9. Dbają o to, by dzieci i uczniowie nie przebywali w bliskiej odległości między sobą.
 10. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.
 11. Zachowują między sobą odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
 12. Stosują środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki itp.) oraz myją i dezynfekują ręce, w tym szczególnie:

1)  przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,

2)  po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

3) po usunięciu środków ochrony osobistej,

 1. Nie noszą biżuterii w szkole – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
 2. Nie korzystają z telefonów podczas zajęć.
 3. Tłumaczą uczniom zasady jakie panują w szkole w szczególności:
  • utrzymywania dystansu min 1,5m,
  • konieczności częstego mycia rąk w szczególności przed jedzeniem i po wyjściu z toalety,
  • wieszania ubrań w szatni z zachowaniem zasady co drugi wieszak wolny,
  • zasłaniania ust i nosa łokciem podczas kaszlu lub kichania.
 1. Bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://gov.pl/web/koronawirus/
 2. Informują dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Informują dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

 

III  Osoby sprzątające w szkole:

 1. Pracownik szkoły dba o to, by wchodzący do szkoły zdezynfekował ręce a następnie odprowadza dziecko, ucznia do szatni, a po przebraniu się do sali, w której będą odbywały się zajęcia.
 2. Wpuszcza do szkoły tylko osoby upoważnione (dzieci, uczniów przychodzących na zajęcia, pracowników szkoły).
 3. Codziennie dokładnie czyszczą sale zajęć, pomieszczenia sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne.
 4. Po każdych zajęciach dezynfekcji podlegają poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, klawiatur, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci, uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują.
 5. Przed posiłkiem dzieci i po jego zakończeniu, pracownik szkoły dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), które są przeznaczone do spożywania posiłku.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka dezynfekcji.
 7. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.
 8. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 9. Pracują w rękawiczkach.
 10. Nie wpuszczają na teren szkoły osób nie będących jej pracownikami i uczniami.
 11. Konserwator dezynfekuje urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy.

 

 §5.

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

 

I Procedura przyjścia i wyjścia dziecka, ucznia  ze szkoły

 1. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko, uczeń.
 2. Do szkoły nie będą wpuszczane osoby z zewnątrz oraz rodzice dzieci i uczniów.
 3. Do szkoły nie będą wpuszczani: dzieci, uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, osoby objęte kwarantanną lub izolacją, osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie albo mają objawy choroby zakaźnej.
 4. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 6. Rodzice / opiekunowie powinni wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała (termometrem bezdotykowym) ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

7.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 1. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku szkoły, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 2. Uczniowie przychodzący samodzielnie do szkoły wchodzą pojedynczo na wyznaczoną godzinę, zachowując odpowiednią odległość w stosunku do innych osób.
 3. Dzieci i uczniowie nie mogą wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczestniczą. Jeśli jest to wymagane przynoszą podręczniki i przybory wskazane przez nauczyciela, wychowawcę, opiekuna.
 4. Dzieci i uczniowie na teren szkoły mogą wnosić swoje jedzenie i wodę.
 5. Pracownik szkoły dba o to, by wchodzący do szkoły zdezynfekował ręce a następnie odprowadza dziecko, ucznia do szatni, a po przebraniu się do sali, w której będą odbywały się zajęcia.
 6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, ucznia, pracownik informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka, ucznia.
 7. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

 §6.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk oraz termometr bezdotykowy.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, ucznia (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko, uczeń jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem bądź opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci, uczniów do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 §7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w § 1. pkt 4) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 2. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.